Gabriele Roos

MIXED MEDIA #2; concrete, wood, astronomical ephemera; 60″ x 63″